BIZALMI VAGYONKEZELÉS

Az új Ptk. 2014-ben a magyar magánjogban eddig nem szabályozott ismeretlen jogintézményt vezetett be a szerződési jogba, a bizalmi vagyonkezelési szerződést. A bizalmi vagyonkezelés alkalmazásának alapgondolata, hogy a tulajdonosi pozíció és a tulajdon tárgyával való rendelkezés, annak hasznosítása nemcsak a tagoktól elkülönült jogalanyisággal létrehozott gazdasági társaság, hanem a jóval rugalmasabb szerződéses konstrukció útján is biztosítható. A vagyonkezelés a jogviszony rugalmas szabályrendszere, a vagyonrendelők széleskörű igényei, és a rendelt vagyon sokfélesége miatt lehet aktív, illetőleg passzív vagyonkezelés.

A bizalmi vagyonkezelés mindenki számára elérhető gyakorlati alkalmazásának egyik lehetséges változata az üzletszerűség fogalmi körén kívül eső ún. eseti jellegű bizalmi vagyonkezelés. Ez praktikusan azt jelenti, vagy azt jelentheti, hogy a vagyonrendelő tulajdonosnak nem szükséges bizalmi vagyonkezelő vállalkozás közreműködését igénybe vennie. Az eseti jellegű bizalmi vagyonkezelés esetén az is elképzelhető és megvalósítható, hogy a tulajdont ne kelljen más személyre átruháznia a vagyonrendelő tulajdonosnak. A nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés, azaz a bizalmi vagyonkezelési jogviszony szerződéssel vagy egyoldalú jognyilatkozattal hozható létre. Olyan jogi konstrukció is megengedett, melyben a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye megegyezik. Az sem kizárt, hogy ugyanaz a személy töltse be a vagyonrendelői, vagyonkezelői és kedvezményezetti pozíciót is, azzal a megszorítással, hogy a vagyonrendelő nem lehet kizárólagos kedvezményezett. A vagyonrendelő személyét a Ptk. nem részletezi és semmiféle korlátozást nem tartalmaz a tekintetben, hogy ki lehet vagyonrendelő. Ebből következően vagyonrendelő lehet természetes személy vagy jogi személy. A rendelt vagyon gyakorlatilag bármi lehet, amennyiben annak átruházására jogi lehetőség van. Tipikusan a kezelt vagyon körébe tartozhat: ingatlan, ingóságok, társaságbeli részesedés, pénz, értékpapír, különböző jogok, követelések.

Cégünk többek között olyan vagyonrendelő tulajdonosok jelentkezését várja, akik/amelyek a fentebb részlegesen bemutatott speciális jogintézmény alkalmazásával, azon belül a bizalmi vagyonkezelési jogviszony létrehozásával kívánják ingatlan-vagyonukat hasznosítani, vagy éppen megőrizni a jövőben velük szemben esetlegesen fellépő akár már meglévő hitelezőikkel szemben, különös figyelemmel a közelgő európai gazdasági válságra. 

Cégünk, szükség és igény szerint, – a kezdeti lépésként szükségszerűen előforduló befektetési tanácsadáson túlmenően – a vagyonrendelő megbízásából, mint (képviselő) PROTEKTOR őrködik a létrejött bizalmi vagyonkezelési jogviszony felett.